Tiêu chuẩn khí thải

Tiêu chuẩn khí thải quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt chất thải rắn y tế.

Các thông số cần xác định trong khí thải được sinh ra từ lò đốt rác thải y tế như:

  • Xác định nồng độ Nito oxit(NOx).
  • Xác định kim loại nặng(Cadmi, chì,Antimoan/Stibi (Sb),Asen,Bari ,Coban ,Crom,Mangan,Thủy ngân,Niken,Phospho…..)
  • Xác định nồng độ bụi.
  • Xác định nồng độ CO,SO2.
  • Xác định nồng độ axit HF,HCl.

Tài liệu tham khảo về các phương pháp đo khí theo tiêu chuẩn khí thải:

Tiêu chuẩn khí thải Việt Nam_7557-1_2005 :Phương pháp xác định kim loại nặng (Antimoan/Stibi (Sb),Asen,Bari ,Coban ,Crom,Mangan,Thủy ngân,Niken,Phospho…)

Tiêu chuẩn khí thải Việt Nam_7557-3-2003 : Phương pháp xác định nồng độ CADMI VÀ CHÌ BẰNG QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA VÀ KHÔNG NGỌN LỬA

Tiêu chuẩn khí thải Việt Nam_7241_2003 :Phương pháp xác định nồng độ bụi trong khí thải.

Tiêu chuẩn khí thải Việt Nam_7242_2003 :Phương pháp xác định nồng độ Cacbon monoxit(CO) trong khí thải.

Tiêu chuẩn khí thải Việt Nam_7243_2003 :Phương pháp xác định nồng độ axit Flohydric(HF) trong khí thải.

Tiêu chuẩn khí thải Việt Nam_7244_2003 :Phương pháp xác định nồng độ axit Clohydric(HCl) trong khí thải.

Tiêu chuẩn khí thải Việt Nam_7245-2003 :Phương pháp xác định nồng độ  NITƠ OXIT (NOX) trong khí thải.

Tiêu chuẩn khí thải Việt Nam_7246_2003 :Phương pháp xác định nồng độ lưu huỳnh đioxit (SO2) trong khí thải.