Khối lượng riêng của chất là gì?

1.Khối lượng riêng của chất là một đặc tính về mật độ của chất đó, đại lượng này được đo bằng thương giữa khối lượng m của chất ấy (nguyên chất) và thể tích V của vật. Công thức: D=m/V 2.Tỷ trọng là tỷ lệ giữa khối lượng riêng của chất nào đó so với...