Phương pháp đẳng động lực isokinetic

1.Phương pháp đẳng động lực isokinetic       a, Khái niệm isokinetic             “iso=same” + “kinetic=movement”                               (1) Lấy mẫu đẳng động lực (isokinetic) là quá trình lấy mẫu sao cho vận tốc hút tại đầu lấy mẫu (Vn) bằng vận tốc dòng khí (Vs) trong điều kiện không bị xáo trộn (Vn=Vs) *Note: Lấy mẫu bằng phương...

Tiêu chuẩn khí thải

Tiêu chuẩn khí thải quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt chất thải rắn y tế. Các thông số cần xác định trong khí thải được sinh ra từ lò đốt rác thải y tế như: Xác định nồng độ Nito oxit(NOx). Xác định...